Verstandig kiezen

Samen Beslissen

18-06-2019 Artsen formuleren  visie op Samen Beslissen.

Een overgrote meerderheid van de medisch specialisten is het erover eens dat samen beslissen tot betere zorg leidt. Toch ervaart bijna de helft van de artsen belemmerende factoren bij het toepassen van gezamenlijke belsuitvorming. Dit blijkt uit de nieuwe visie op Samen Beslissen die de Federatie Medisch Specialisten op 18-06-2019 heeft gepresenteerd. Artsen vinden dat een beslissing over een medische behandeling altijd samen met de patient moet worden gemaakt. Maar, dan moeten er in dat proces wel voldoende ruimte zijn voor dialoog met de patient over de best passende medische behandeling. Samen Beslissen is geen eenmalige actie maar een proces dat goed moet wordne ingericht. 

Verstandig kiezen

De Federatie van Medisch Specialisten, de Wetenschappelijke Verenigingen en ZonMW hebben de campagne “Verstandig Kiezen” opgezet. Met deze campagne willen wij als medische specialisten de patiënten ondersteunen bij gezamenlijke beslissingen over gepast gebruik van de zorg. De Patiënten Federatie Nederland participeert ook in deze campagne en is nauw betrokken bij de invoering van Verstandig Kiezen”. De campagne heeft ook als doel efficiënt en doelmatig de zorg te gebruiken.

Vanuit de Wetenschappelijke Verenigingen worden zogeheten “Verstandige Keuzen” www.demedischspecialist.nl/onderwerp/verstandige-keuzes geformuleerd. Deze “Verstandige Keuzen” zijn evidence based aanbevelingen gebaseerd op de landelijke richtlijnen, waarmee artsen en patiënten samen beslissingen kunnen nemen over de best passende behandeling voor de individuele patiënt. Van Arkel heeft als voorzitter van de werkgroep de Verstandige Keuzen voor de orthopedie samengesteld.

Consultkaarten

Naast deze campagne heeft de Federatie van Medisch Specialisten samen met de wetenschappelijke Vereniging van de de Orthopeden, de Neurologen, de KNO artsen en de Gynaecologen en de Patiënten Federatie Nederland, zogenaamde “Option Grids” ontworpen. Dit zijn “Consultkaarten” waardoor de patiënt op de meest gestelde vragen van een bepaald onderwerp de evidence based antwoorden krijgt en daardoor beter geïnformeerd het gesprek met de arts kan aangaan over zijn aandoening. Het is bekend dat beter geïnformeerde patiënten meer tevreden zijn over de resultaten van de behandeling. Ook deze commissie werd voorgezeten door Van Arkel, de Consultkaarten Artrose Heup en Knie zijn op de ALV van de Nederlandse Orthopedische Vereniging van oktober 2016 aangenomen.

Verstandige Keuzen en het invoeren van oa Consultkaarten en andere keuze hulpen moeten in de dagelijkse praktiijkvoering worden ingevoerd. Om dit te realiseren is het project “Samen Beslissen ” www.demedischspecialist.nl/samen-beslissen gestart. Hierin werken de overheid, de FMS en de PFN samen met de verzekeraars. Van Arkel is voorzitter van de werkgroep van de Raad Kwaliteit van de FMS die advies moet geven hoe de implementatie van wetenschappelijke richtlijnen, verstandige keuzen en Consultkaarten het beste kan plaats vinden.

Het doel van bovenstaande projecten is de Praktijkvariatie die er tussen klinieken en regio’s is te verminderen, met behulp van zorgevaluatie  www.demedischspecialist.nl/onderwerp/zorgevaluatie kan inzicht in de oorzaken hiervan verkregen worden en verbeteringen in gang kunnen worden gezet.